– Parametry oraz format zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2006-11-02 (Dz.U. 2006 Nr 224, poz. 1634) oraz wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:

 • zdjęcie musi przedstawiać osobę, której dotyczy legitymacja
 • musi być kolorowe
 • musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 • zdjęcie musi ukazywać głowę w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię z nakryciem głowy.
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
 • zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć minimalne rozmiary 500×625 pikseli (zalecane 1000×1250)
 • wymagany format zdjęcia to JPG
 • rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 250 kilobajtów
 • osoba na zdjęciu nie może nosić ubioru trudno odróżnialnego od tła
 • tło zdjęcia musi być jasne
 • na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty
 • plik ze zdjęciem musi być podpisany w następujący sposób: (bez polskich znaków!)

< nazwa uczelni >_< imie >_< nazwisko >_< PESEL >.jpg

Np.:

UP_jan_kowalski_12345678910.jpg

Zdjęcie nie spełniające powyższych warunków nie będzie akceptowane.

Zdjęcie można przesłać drogą elektroniczną pod adres:

zdjecie@upwr.edu.pl

 • NIE DOTYCZY KANDYDATÓW NA STUDIA, KTÓRZY PRZESŁALI ZDJĘCIE PODCZAS REJESTRACJI REKRUTACYJNEJ.
 • KANDYDACI, KTÓRZY NIE PRZESŁALI ZDJĘCIA W TRAKCIE REJESTRACJI, PROSZENI SĄ O PRZESŁANIE GO POD POWYŻSZY ADRES.
 • POZOSTALI STUDENCI, PROSZENI SĄ O PRZESYŁANIE ZDJĘĆ NA POWYŻSZY ADRES.

Osobom, które nie dostarczą poprawnego zdjęcia, nie będą mogły być wydrukowane elektroniczne legitymacje studenckie.

Przykład poprawnego zdjęcia oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej:

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top