– Regulamin Uczelnianego Centrum Informatyzacji oraz Zasady i obowiązki dotyczące korzystania z sieci i systemów teleinformatycznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 69/2022 z dnia 14 marca 2022 r. regulamin Uczelnianego Centrum Informatyzacji stracił moc

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Par.52

 1. Uczelniane Centrum Informatyzacji realizuje swoje zadania poprzez:

1) Sekcję utrzymania infrastruktury informatyczno-technicznej,

2) Sekcję zarządzania zintegrowanym systemem informatycznym,

3) Sekcję systemów edukacyjnych.

 1. Do zadań Sekcji utrzymania infrastruktury informatyczno-technicznej należy:

1) zapewnienie użytkownikom uczelnianej sieci komputerowej UPWr dostępu do zasobów sieciowych,
2) kreowanie polityki rozwoju i funkcjonowania uczelnianej sieci teleinformatycznej oraz adaptowanie nowych technologii sieciowych dla potrzeb uczelni, sporządzanie planów
w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą siecią teleinformatyczną,
3) tworzenie zasobów sprzętowo-programowych dla uczelnianych serwerów, konserwacja
i utrzymanie sprawności urządzeń sieciowych oraz udostępnianie ich użytkownikom,
4) współpraca z użytkownikami sieci lokalnych i serwerów uczelnianych w zakresie analizy funkcjonowania sieci,
5) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem łączy miedzianych oraz urządzeń aktywnych warstwy 2 (przełączniki) obsługujących uczelnianą sieć teleinformatyczną,
6) przeprowadzanie inwentaryzacji uczelnianej sieci teleinformatycznej,
7) obsługa węzłów komunikacyjnych sieci zlokalizowanych na terenie uczelni,
8) nadzór nad rozbudową okablowania poziomego w nowych obiektach oraz nad kompleksowymi modernizacjami obiektów już istniejących,
9) budowanie bezpiecznych sieci bezprzewodowych,
10) administrowanie systemami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz obsługującymi je serwerami,
11) administrowanie siecią w Domach Studenckich,
12) przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci, ich diagnozowanie i podejmowanie starań zmierzających do usunięcia awarii,
13) udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów sprzętu sieciowego i rozbudowy uczelnianej sieci teleinformatycznej,
14) ustalanie zasad przyłączania nowych urządzeń do sieci teleinformatycznej i rozbudowy sieci lokalnych oraz przyłączania ich do sieci uczelnianej,
15) udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz koordynowanie ich dostaw,
16) koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i kserokopiarek zamawianych przez jednostki organizacyjne uczelni w ramach sukcesywnej dostawy w tym: odbiór sprzętu od dostawcy zamówienia, instalacja sprzętu w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenie dokumentacji zamówień, przyjmowanie reklamacji sprzętu dostarczanego w ramach sukcesywnej dostawy,
17) przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących pogwarancyjnych napraw sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz kserokopiarek,
18) wstępna diagnoza sprzętu oraz podjęcie decyzji w kwestii dalszych kroków tj. przekazanie urządzenia do naprawy do firmy zewnętrznej lub przekazanie do likwidacji,
19) przygotowywanie zaświadczeń do MEiN dotyczących zgody na skorzystanie ze stawki 0% VAT na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego,
20) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii sprzętu komputerowego i pomoc
w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem komputerowym w jednostkach organizacyjnych uczelni,
21) obsługa zasobów adresowych IP dla potrzeb sieci teleinformatycznej i urządzeń sieciowych,
22) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z rozbudową szkieletowych sieci komputerowych UPWr oraz ich połączeniem z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi uczelni i operatorami sieci WASK,
23) współpraca z administratorami sieci metropolitalnej WASK,
24) administrowanie serwerem FTP oraz serwerami DHCP,
25) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sieci światłowodowej i urządzeniami warstwy 3 (routery),
26) administrowanie i konfigurowanie urządzeń aktywnych komputerowej sieci szkieletowej,
27) administrowanie systemem nazw domenowych,
28) opiniowanie projektów technicznych budynków w zakresie sieci teletechnicznej, instalacji kontroli dostępu i monitoringu,
29) administrowanie systemem monitoringu wizyjnego oraz serwerem do obsługi systemu,
30) nadzór nad rozwojem i rozbudową uczelnianej sieci monitoringu wizyjnego,
31) konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego,
32) przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci monitoringu wizyjnego, ich diagnozowanie
i podejmowanie starań zmierzających do usunięcia awarii,
33) sporządzanie planów w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą siecią monitoringu wizyjnego oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji, przeprowadzanie inwentaryzacji uczelnianej sieci monitoringu wizyjnego,
34) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z rozbudową szkieletowej sieci telefonicznej, budową nowych przyłączy telefonicznych oraz zarządzanie głównymi centralami telefonicznymi.

 1. Do zadań Sekcji zarządzania zintegrowanym systemem informatycznym należy:

1) administrowanie domeną upwr.local,
2) administrowanie systemem EOD,
3) administrowanie systemem TETA EDU na który składają się moduły: kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy, projektowy, zarządzania majątkiem trwałym, logistyki i gospodarki magazynowej,
4) administrowanie systemem Klinika XP,
5) administrowanie systemem hotelowym SOHO,
6) administrowanie serwerami wykorzystywanymi przez systemy obsługiwane przez pracowników sekcji,
7) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii/problemów z funkcjonowaniem powyższych systemów informatycznych
i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
8) koordynowanie procesów związanych z rozwojem systemów informatycznych,
9) zarządzanie systemem poczty elektronicznej oraz innymi systemami wchodzącymi w skład usługi Google Workspace,
10) wsparcie użytkowników w obsłudze podpisów kwalifikowanych,
11) koordynowanie zakupów oprogramowania dla potrzeb pracowników uczelni,
12) prowadzenie ewidencji zakupionego oprogramowania oraz wsparcie dla użytkowników,
13) udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów oprogramowania dla jednostek organizacyjnych uczelni,
14) nadzór nad funkcjonowaniem systemu antywirusowego,
15) nadzór nad polityką pozyskiwania i wykorzystania certyfikatów dla uczelni,
16) prowadzenie szkoleń dla pracowników z obsługiwanych systemów,
17) podnoszenie wersji systemu TETA EDU i przeprowadzanie systematycznych aktualizacji w celu zgodności
z obowiązującym prawem,
18) aktualizowanie struktury organizacyjnej uczelni w systemie TETA EDU zgodnie
z obowiązującym regulaminem organizacyjnym i zarządzeniami rektora,
19) dbanie o prawidłową synchronizację danych pomiędzy zarządzanymi systemami wchodzącymi w skład zintegrowanego systemu informatycznego (zwanego dalej ZSI),
20) dbanie o prawidłowe przechowywanie gromadzonych w systemach danych, w tym prowadzenie procesu archiwizacji starszych dokumentów.
21) przygotowywanie zestawień, raportów, wydruków, eksportów danych z systemów wchodzących w skład ZSI,
22) eksportowanie systematyczne dokumentów księgowych z systemu Klinika XP do TETA EDU,
23) tworzenie nowych procesów, obiegów w systemie EOD, wprowadzenie modyfikacji rozwijających system,
24) aktualizowanie danych słownikowych w zarządzanych systemach,
25) dodawanie i modyfikowanie funkcjonalności w systemie TETA EDU – obiektów ewidencyjnych, wzorców projektowych, wzorców dokumentów sprzedaży i magazynowych, transformat, definicji workflow,
26) współpraca i kontakt z pracownikami jednostek uczelni odpowiedzialnymi za konkretne części systemu od strony merytorycznej,
27) parametryzowanie i konfigurowanie systemów informatycznych wchodzących w skład ZSI,
28) kontakt z firmami zewnętrznymi w ramach umów maintenance dla zarządzanych systemów,
29) tworzenie polityk domenowych i skryptów do masowych operacji w Active Directory,
30) zarządzanie uprawnieniami użytkowników w obsługiwanych systemach.

 1. Do zadań Sekcji systemów edukacyjnych należy:

1) administrowanie systemami dziekanatowymi,
2) administrowanie systemem SRS,
3) administrowanie systemem IRK2,
4) administrowanie systemem APD,
5) administrowanie systemami plagiat.pl i JSA,
6) szkolenie pracowników uczelni z obsługi administrowanych systemów,
7) importowanie danych gromadzonych w systemach dziekanatowych do systemu POL-on,
8) importowanie pisemnych prac dyplomowych do systemu ORPPD,
9) obsługa procesu importu wyników matur z KReM do systemu rekrutacyjnego,
10) opiniowanie możliwości technicznych systemów dziekanatowych odnośnie planowanych zmian dotyczących zasad przetwarzania i gromadzenia informacji dla procesu dydaktycznego i ewidencji studentów,
11) nadzór nad rozwojem komponentów systemów dziekanatowych,
12) współpraca z administratorami serwerów lokalnych,
13) współpraca z pracownikami innych jednostek organizacyjnych uczelni, a w szczególności z Centrum Spraw Studenckich oraz  dziekanatami w kwestiach merytorycznego funkcjonowania systemu dziekanatowego,
14) obsługa systemu DreamApply,
15) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii/problemów z funkcjonowaniem ww. systemów i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
16) współpraca z przedstawicielami firm zewnętrznych zapewniających usługi serwisowe (maintenance) dla ww. systemów,
17) obsługa procesu wydruku elektronicznych legitymacji: studenckich (ELS), pracowniczych (ELP), doktoranckich (ELD)
i elektronicznych legitymacji nauczycieli akademickich (ELNA),
18) administrowanie systemem ELS, ELP i ELD,
19) administrowanie elektronicznym systemem klucza,
20) obsługa kiosków internetowych,
21) drukowanie dyplomów,
22) administrowanie systemem Tableau,
23) koordynacja prac nad przypisanymi zadaniami uczelni w zakresie Systemu POL-on, nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania
i usuwania danych w Systemie POL-on,
24) przydzielanie i zarządzanie rolami w Systemie POL-on tj. nadawanie/wycofywanie ról użytkownikom i uprawnień do pracy w Systemie POL-on na podstawie Wniosku bezpośredniego przełożonego oraz za nadzór nad wydawaniem
i rejestrowaniem upoważnień Rektora i uprawnień do pracy w Systemie POL-on,
25) koordynacja prac i nadzór nad prawidłową współpracą koordynatorów dla Systemu POL-on,
26) raportowanie do kierownictwa uczelni o stanie realizacji zadań w zakresie przekazywania danych do Systemu
POL-on,
27) bieżąca analiza problematyki sprawozdawczej według zapotrzebowania informacyjnego Systemu POL-on
i podejmowanie odpowiednich w tym zakresie czynności,
28) przekazywanie informacji o zmianach informacyjno-sprawozdawczych w Systemie POL-on,
29) administrowanie systemem bibliotecznym Aleph,
30) administrowanie Bazą Wiedzy UPWr wraz z Repozytorium Instytucjonalnym UPWr,
31) administrowanie multiportalem dla stron www,
32) administrowanie platformą intranetową.

Załącznik do zarządzenia nr 78/2022
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2022 roku

Zasady i obowiązki dotyczące korzystania z sieci i systemów teleinformatycznych

Postanowienia ogólne

Sieci teleinformatyczne
Par.
1

 1. Użytkownik może korzystać z uczelnianej sieci i jej zasobów jedynie w celach związanych z nauką lub pracą wykonywaną na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zwanego dalej uczelnią lub UPWr).
 2. Wykorzystywanie sieci i zasobów sieciowych uczelni do celów prywatnych, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej, jest zabronione.
 3. Udostępnianie sieci komputerowej oraz jej zasobów osobom lub instytucjom trzecim jest zabronione, z wyjątkiem udostępnienia na rzecz:
  1) szkół wyższych, jednostek naukowych, instytucji edukacyjnych i oświatowych,
  2) jednostek administracji rządowej i samorządowej,
  3) instytucji kulturalnych i bibliotek,
  4) publicznych jednostek służby zdrowia,
  5) instytucji wyższej użyteczności publicznej i instytucji pożytku publicznego,
  6) innych instytucji, których działalność jest finansowana z budżetu państwa.
 1. Niedozwolone jest wykorzystanie sieci oraz zasobów sieciowych uczelni do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz z zasadami etykiety użytkowników Internetu. W przypadkach spornych administrator ma prawo zablokować do wyjaśnienia dostęp do sieci lub określonej usługi sieciowej bez uprzedzenia użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za: rozsyłanie wirusów, spamu, ataki hakerskie, blokowanie sieci itp. spowodowane działaniem własnym, osób trzecich korzystających z jego komputera bądź będące konsekwencją wirusów, złośliwego oprogramowania lub włamań na komputerze użytkownika.
 3. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń administratora, związanych z właściwym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej.
 4. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian przez użytkownika w instalacji sieci teleinformatycznej UPWr pod rygorem zablokowania dostępu do sieci.
 5. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej przez użytkownika własnych urządzeń aktywnych bez konsultacji i zgody Uczelnianego Centrum Informatyzacji (dalej również UCI).
 6. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 8, dozwolone jest używanie urządzeń typu przełącznik (switch) lub punkt dostępowy (access point), natomiast zabronione jest używanie urządzeń typu router (otrzymanie zgody na podłączenie routera możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach).
 7. UCI nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) przerwy w   funkcjonowaniu   sieci   oraz   serwerów,   spowodowane   przyczynami losowymi i niezależnymi od działań UCI,
  2) sposób wykorzystania przez użytkowników udostępnionych im zasobów.

Systemy informatyczne
Par. 2

 1. Do systemów informatycznych wykorzystywanych w UPWr użytkownicy logują się za pośrednictwem indywidualnych kont.
 2. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim w rozumieniu innych osób prawnych oraz osób fizycznych (dotyczy to zarówno danych logowania do konta, jak i jego zawartości).
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1) należytej troski   o   poziom   bezpieczeństwa   swojego   konta   przez   stosowanie odpowiednich haseł,
  2) przestrzegania prywatności innych kont w systemie i nieingerowenia w ich zasoby (nawet jeśli nie są one stosownie chronione).
 1. Użytkownik, o zauważonych nieprawidłowościach, powinien każdorazowo informować administratora systemu.
 2. Uprawnienia użytkownika są przypisane do jego konta i wynikają z obowiązujących przepisów i charakteru pracy danej osoby.
 3. Uzyskanie uprawnień niewynikających wprost z zakresu obowiązków wymaga otrzymania odpowiedniej zgody.
 4. W przypadku korzystania z rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w systemie EOD celem uzyskania upoważnienia do przetwarzania tych danych.
 5. Użytkownik jest zobowiązany wykonywać działania w systemie zgodnie z dostępnymi instrukcjami lub informacjami przekazanymi na szkoleniach prowadzonych przez UCI.

Strony www
Par. 3

 1. W UPWr funkcjonuje system Eduweb360 zwany Multiportalem, pozwalający na zarządzanie treściami na stronach internetowych – CMS.
 2. W ramach systemu, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest uzyskanie konta na potrzeby indywidualnej strony www (strona jednostki, konkretnego wydarzenia itp.).
 3. UCI zobowiązane jest do utrzymania dotychczas istniejących stron www utworzonych przed wdrożeniem Multiportalu.
 4. W szczególnych – uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja strony www przy wykorzystaniu, dedykowanego dla danej sprawy, innego rozwiązania niż Multiportal. Rozwiązanie indywidualne musi być dostosowane do konfiguracji funkcjonującego serwera. Przed przystąpieniem do budowy strony kwestie techniczne należy skonsultować z UCI oraz uzyskać zgodę dyrektora UCI na jego zastosowanie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1) należytej troski o poziom bezpieczeństwa zasobów swojej strony www poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu,
  2) zapewniania zgodności publikowanych na stronie www treści z obowiązującym standardem dostępności WCAG.
 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczanie treści na stronie i w pełni za nie odpowiada.
 2. UCI ma prawo odmowy zamieszczenia na swoich serwerach strony www, w sytuacji gdy wykorzystanie strony uczelni będzie wiązało się z realizacją prywatnych celów, np. prowadzenia działalności gospodarczej bądź do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz z zasadami etykiety użytkowników Internetu, a także do nieprzestrzegania praw autorskich, a także naruszających zasady określone w niniejszym regulaminie.

 

 

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top