– Regulamin Uczelnianego Centrum Informatyzacji

Zgodnie z zarządzeniem nr 94/2021 z dnia 20 maja 2021 r. wprowadzono poniższą treść regulaminu:

REGULAMIN

Uczelnianego Centrum Informatyzacji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Par.1

Uczelniane Centrum Informatyzacji zwane dalej UCI, to jednostka przekształcona z Centrum Sieci Komputerowych.
W ramach UCI działają: Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatyczno-Technicznej, Sekcja Zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym, Sekcja Systemów Edukacyjnych, Sekcja Audiowizji.
Zadania realizowane przez poszczególne Sekcje:

  1. Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatyczno-Technicznej:

1) zapewnienie użytkownikom uczelnianej sieci komputerowej UPWr dostępu do zasobów sieciowych,
2) kreowanie polityki rozwoju i funkcjonowania uczelnianej sieci teleinformatycznej oraz adaptowanie nowych technologii sieciowych dla potrzeb Uczelni, sporządzanie planów w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą siecią teleinformatyczną,
3) tworzenie zasobów sprzętowo-programowych dla uczelnianych serwerów, konserwacja
i utrzymanie sprawności urządzeń sieciowych oraz udostępnianie ich użytkownikom,
4) współpraca z użytkownikami sieci lokalnych i serwerów uczelnianych w zakresie analizy funkcjonowania sieci,
5) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem łączy miedzianych oraz urządzeń aktywnych warstwy 2 (przełączniki) obsługujących uczelnianą sieć teleinformatyczną,
6) przeprowadzanie inwentaryzacji uczelnianej sieci teleinformatycznej,
7) obsługa węzłów komunikacyjnych sieci zlokalizowanych na terenie Uczelni,
8) nadzór nad rozbudową okablowania poziomego w nowych obiektach oraz nad kompleksowymi modernizacjami obiektów już istniejących,
9) budowanie bezpiecznych sieci bezprzewodowych,
10) administrowanie systemami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz obsługującymi je serwerami,
11) administrowanie siecią w Domach Studenckich,
12) przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci, ich diagnozowanie i podejmowanie starań zmierzających do usunięcia awarii,
13) udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów sprzętu sieciowego i rozbudowy uczelnianej sieci teleinformatycznej,
14) ustalanie zasad przyłączania nowych urządzeń do sieci teleinformatycznej i rozbudowy sieci lokalnych oraz przyłączania ich do sieci uczelnianej,
15) udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz koordynowanie ich dostaw,
16) koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i kserokopiarek zamawianych przez jednostki organizacyjne Uczelni w ramach sukcesywnej dostawy w tym: odbiór sprzętu od dostawcy zamówienia, instalacja sprzętu w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenie dokumentacji zamówień, przyjmowanie reklamacji sprzętu dostarczanego w ramach sukcesywnej dostawy,
17) przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących pogwarancyjnych napraw sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz kserokopiarek,
18) wstępna diagnoza sprzętu oraz podjęcie decyzji w kwestii dalszych kroków tj. przekazanie urządzenia do naprawy do firmy zewnętrznej lub przekazanie do likwidacji,
19) przygotowywanie zaświadczeń do MEiN dotyczących zgody na skorzystanie ze stawki 0% VAT na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego,
20) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii sprzętu komputerowego i pomoc w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem komputerowym w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
21) obsługa zasobów adresowych IP dla potrzeb sieci teleinformatycznej i urządzeń sieciowych,
22) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z rozbudową szkieletowych sieci komputerowych UPWr oraz ich połączeniem z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i operatorami sieci WASK,
23) współpraca z administratorami sieci metropolitalnej WASK,
24) administrowanie serwerem FTP oraz serwerami DHCP,
25) nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sieci światłowodowej i urządzeniami warstwy 3 (routery),
26) administrowanie i konfigurowanie urządzeń aktywnych komputerowej sieci szkieletowej,
27) administrowanie systemem nazw domenowych,
28) opiniowanie projektów technicznych budynków w zakresie sieci teletechnicznej, instalacji kontroli dostępu i monitoringu.

  1. Sekcja Zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym:

1) administrowanie domeną upwr.local,
2) administrowanie systemem EOD,
3) administrowanie systemem finansowo-księgowym,
4) administrowanie systemem PKI,
5) administrowanie systemem kadrowym,
6) administrowanie serwerami wykorzystywanymi przez systemy obsługiwane przez pracowników sekcji,
7) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii/problemów z funkcjonowaniem powyższych  systemów informatycznych i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
8) koordynowanie procesów związanych z rozwojem systemów informatycznych,
9) administrowanie usługą G Suite,
10) użytkowników w użytkowaniu podpisów kwalifikowanych,
11) koordynowanie zakupów oprogramowania dla potrzeb pracowników Uczelni, prowadzenie ewidencji zakupionego oprogramowania oraz wsparcie dla użytkowników,
12) udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
13) utrzymanie, rozwój oraz wsparcie użytkowników usługi Systemu Poczty Pracowniczej,
14) nadzór nad funkcjonowaniem systemu antywirusowego,
15) nadzór nad polityką pozyskiwania i wykorzystania certyfikatów dla uczelni.

3. Sekcja Systemów Edukacyjnych:

1) administrowanie systemami dziekanatowymi,
2) administrowanie systemem SRS,
3) administrowanie systemem IRK2,
4) administrowanie systemem APD,
5) administrowanie systemami plagiat.pl i JSA,
6) szkolenie pracowników Uczelni z obsługi administrowanych systemów,
7) importowanie danych gromadzonych w systemach dziekanatowych do systemu POL-on,
8) importowanie pisemnych prac dyplomowych do systemu ORPPD,
9) obsługa procesu importu wyników matur z KReM do systemu rekrutacyjnego,
10) opiniowanie możliwości technicznych systemów dziekanatowych odnośnie planowanych zmian dotyczących zasad przetwarzania i gromadzenia informacji dla procesu dydaktycznego i ewidencji studentów,
11) nadzór nad rozwojem komponentów systemów dziekanatowych,
12) współpraca z administratorami serwerów lokalnych,
13) współpraca z pracownikami innych jednostek Uczelni, a w szczególności z Centrum  Spraw Studenckich oraz dziekanatami w kwestiach merytorycznego funkcjonowania systemu dziekanatowego,
14) obsługa systemu DreamApply,
15) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii/problemów z funkcjonowaniem ww. systemów i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
16) współpraca z przedstawicielami firm zewnętrznych zapewniających usługi serwisowe (maintenance) dla ww. systemów,
17) obsługa procesu wydruku elektronicznych legitymacji: studenckich (ELS), pracowniczych (ELP), doktoranckich (ELD) i elektronicznych legitymacji nauczycieli akademickich (ELNA),
18) administrowanie systemem ELS, ELP i ELD,
19) administrowanie elektronicznym systemem klucza,
20) obsługa kiosków internetowych,
21) drukowanie dyplomów,
22) administrowanie systemem Tableau,
23) koordynacja prac nad przypisanymi zadaniami Uczelni w zakresie Systemu POL-on, nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Systemie POL-on,
24) przydzielanie i zarządzanie rolami w Systemie POL-on tj. nadawanie/wycofywanie ról użytkownikom i uprawnień do pracy w Systemie POL-on na podstawie Wniosku bezpośredniego przełożonego oraz za nadzór nad wydawaniem i rejestrowaniem upoważnień Rektora i uprawnień do pracy w Systemie POL-on,
25) koordynacja prac i nadzór nad prawidłową współpracą Koordynatorów dla Systemu POL-on,
26) raportowanie do kierownictwa Uczelni o stanie realizacji zadań w zakresie przekazywania danych do Systemu POL-on,
27) bieżąca analiza problematyki sprawozdawczej wg zapotrzebowania informacyjnego Systemu POL-on i podejmowanie odpowiednich w tym zakresie czynności przy uwzględnieniu zapewnianego przez Koordynatora ds. współpracy zewnętrznej wsparcia w tym zakresie ze strony PWr (na podstawie umowy o współpracy podpisanej między UPWr a PWr),
28) przekazywanie informacji o zmianach informacyjno-sprawozdawczych w Systemie POL-on przy uwzględnieniu zapewnianego przez Koordynatora ds. współpracy zewnętrznej wsparcia w tym zakresie ze strony PWr (na podstawie umowy o współpracy podpisanej między UPWr a PWr).
29) administrowanie systemem bibliotecznym Aleph,
30) administrowanie Bazą Wiedzy UPWr wraz z Repozytorium Instytucjonalnym UPWr,
31) administrowanie multiportalem dla stron www,
32) administrowanie platformą intranetową.

  1. Sekcja Audiowizji:

1) kreowanie polityki rozwoju i funkcjonowania uczelnianej infrastruktury systemów audiowizualnych i ich zarządzania oraz adaptowanie nowych technologii AV dla potrzeb Uczelni, sporządzanie planów w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą infrastrukturą systemów audiowizualnych, dążenie do ich ujednolicenia,
2) wyposażenie jednostek organizacyjnych Uczelni w aparaturę audiowizualną poprzez realizacja zakupów wyszczególnionych w planie rzeczowo-finansowym na zakup aparatury audiowizualnej (AV) dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
3) wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu audiowizualnego mieszczącego się w salach ogólnouczelnianych,
4) udzielanie informacji o posiadanej aparaturze audiowizualnej w salach ogólnouczelnianych,
5) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach, których przedmiotem są dostawy sprzętu audiowizualnego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,
6) poprawnego działania urządzeń audiowizualnych i nagłaśniających podczas odbywających się na Uczelni zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji i zajęć dydaktycznych,
7) prowadzenie archiwum filmowego nagrań z uroczystości uczelnianych,
8) nadzorowanie konserwacji i remontów systemów i aparatury audiowizualnej,
9) organizacja wideokonferencji dla pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni,
10) obsługa i przygotowanie do archiwizacji nagrań z posiedzeń Senatu,
11) administrowanie systemem monitoringu wizyjnego oraz serwerem do obsługi systemu,
12) nadzór nad rozwojem i rozbudową uczelnianej sieci monitoringu wizyjnego,
13) konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego,
14) przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci monitoringu wizyjnego, ich diagnozowanie
i podejmowanie starań zmierzających do usunięcia awarii,
15) sporządzanie planów w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą siecią monitoringu wizyjnego oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji, przeprowadzanie inwentaryzacji uczelnianej sieci monitoringu wizyjnego,
16) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z rozbudową szkieletowej sieci telefonicznej, budową nowych przyłączy telefonicznych oraz zarządzanie głównymi centralami telefonicznymi,
17) nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z systemami audiowizualnymi do wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Par. 2

UCI kieruje dyrektor powoływany przez Rektora. Dyrektor w ramach swoich zadań realizuje politykę informatyzacji określoną przez Rektora, poprzez podejmowanie decyzji, również finansowych związanych z informatyzacją uczelni.

Par.3

Dyrektor UCI jest bezpośrednim przełożonym pracowników i odpowiada za prawidłową realizację zadań podległej mu jednostki.

Par.4

1. W ramach jednostki powołano:
1) Zastępcę Dyrektora ds. sieci i infrastruktury, który sprawuje bezpośredni nadzór nad Sekcją Utrzymania Infrastruktury Informatyczno-Technicznej i Sekcją Audiowizji,
2) Zastępcę Dyrektora ds. systemów informatycznych, który sprawuje bezpośredni nadzór nad Sekcją Zarządzania Zintegrowanym Systemem Informatycznym i  Sekcją Systemów Edukacyjnych.

Par.5

Regulamin oraz zmiany do Regulaminu są wprowadzone w życie Zarządzeniem Rektora.

 

Zasady i obowiązki dotyczące korzystania z sieci i systemów teleinformatycznych 

  1. Konto użytkownika zwane dalej kontem – jest to konto dla użytkownika systemu informatycznego np. EOD, pocztowego, na serwerze www, w systemie dziekanatowym, w systemie Teta i innych.
    W systemach informatycznych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi.
  2.  Uczelniane Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UCI) nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw w funkcjonowaniu serwerów, które spowodowane zostały przez przyczyny losowe i niezależne od działań UCI oraz za sposób wykorzystania kont i prywatnych stron WWW przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i treści publikowane na stronach WWW. UCI ma prawo odmowy zamieszczenia strony WWW na swoich serwerach z powodu wykorzystywania strony uczelni do celów prywatnych, w tym doprowadzenia działalności gospodarczej, do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz z zasadami etykiety użytkowników Internetu, do nieprzestrzegania praw autorskich, naruszania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz w innych, wyjątkowych przypadkach wynikających z obowiązującego w Polsce prawa. Szczegółowe powody odmowy UCI ma obowiązek przekazać zainteresowanym w formie pisemnej.
  3.  Wytyczne dla użytkownika uczelnianej sieci teleinformatycznej:

3.1.  użytkownik może wykorzystywać sieć uczelnianą i jej zasoby jedynie w celach związanych z nauką lub pracą wykonywaną na rzecz Uczelni.Wykorzystywanie sieci i zasobów sieciowych uczelni do celów prywatnych, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej jest zabronione,
3.2. udostępnianie sieci komputerowej oraz jej zasobów osobom lub instytucjom trzecim jest zabronione. Wyjątkiem są:
3.2.1. szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne i oświatowe,
3.2.2. jednostki administracji rządowej i samorządowej,
3.2.3. instytucje kulturalne, biblioteki,
3.2.4. publiczne jednostki służby zdrowia,
3.2.5. instytucje wyższej użyteczności publicznej i instytucje pożytku publicznego,
3.2.6. inne instytucje, których działalność jest finansowana z budżetu Państwa,
3.3.  niedozwolone jest wykorzystanie sieci oraz zasobów sieciowych Uczelni do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz z zasadami etykiety użytkowników Internetu,
3.4.  w przypadkach spornych administrator ma prawo zablokować do wyjaśnienia dostęp do sieci lub określonej usługi sieciowej bez uprzedzenia użytkownika,
3.5.  użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim w rozumieniu innych osób prawnych oraz osób fizycznych (dotyczy to zarówno dostępu do konta jak i jego zawartości), 
3.6.  użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prywatności innych kont w systemie i nie ingerowania w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione,
3.7.  użytkownik zobowiązany jest do należytej troski o poziom bezpieczeństwa swojego konta przez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów,
3.8.  użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za: rozsyłanie wirusów, spamu oraz ataki hakerskie, blokowanie sieci itp. spowodowane działaniem własnym, osób trzecich korzystających z jego komputera bądź będące skutkami wirusów, złośliwego oprogramowania lub włamań na komputerze użytkownika,
3.9.  użytkownik ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń administratora, związanych z właściwym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej,
3.10.  użytkownik w pełni odpowiada za treści zawarte na swoich stronach WWW – w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich,
3.11.  konto użytkownika wraz z zawartością może zostać skasowane w następujących przypadkach:
3.11.1. użytkownik w istotny sposób narusza zasady etykiety sieciowej,
3.11.2.  w przypadku, gdy minie termin ważności nadanych mu uprawnień,
3.11.3.  w innych, wyjątkowych przypadkach, wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.
3.12.   strona WWW może zostać usunięta w przypadku: 
3.12.1.  rażącego naruszenia etykiety przez użytkownika,
3.12.2.  naruszania zasad określonych w niniejszym regulaminie,
3.12.3.  w innych, wyjątkowych przypadkach wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.
3.13.  użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji sieci teleinformatycznej UPWr pod rygorem zablokowania dostępu do sieci,
3.13.1. użytkownik nie ma prawa podłączać do sieci teleinformatycznej własnych urządzeń aktywnych bez konsultacji i zgody UCI. Po uzyskaniu zgody, dozwolone jest używanie urządzeń typu przełącznik (switch) lub punkt dostępowy (access point), natomiast zabronione jest używanie urządzeń typu router (zgoda tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach),
3.14.  w przypadku, gdy użytkownik ma zamiar podłączyć sprzęt komputerowy do sieci teleinformatycznej, powinien to zgłosić do UCI na odpowiednim formularzu i zastosować się do wydanej przez UCI opinii,
3.15.  konto użytkownika, który nie przestrzega wymienionych obowiązków i zasad zostanie zablokowane do wyjaśnienia, a w przypadku  powtarzających się problemów – skasowane bez możliwości ponownego założenia.

 

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top