– Regulamin Uczelnianego Centrum Informatyzacji

Zgodnie z zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. wprowadzono poniższą treść regulaminu:

REGULAMIN

Uczelnianego Centrum Informatyzacji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

1. Uczelniane Centrum Informatyzacji zwane dalej UCI, jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) przekształconą z Centrum Sieci Komputerowych.
W ramach UCI działają: Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej, Sekcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, Sekcja Systemów Dziekanatowych, Sekcja Informatyczno-Techniczna, Sekcja Audiowizji, Sekcja Digitalizacji.
Zadania realizowane przez poszczególne Sekcje:

1.1. Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej:
a. zapewnienie użytkownikom uczelnianej sieci komputerowej UPWr dostępu do zasobów sieciowych,
b. kreowanie polityki rozwoju i funkcjonowania uczelnianej sieci teleinformatycznej oraz adaptowanie nowych technologii sieciowych dla potrzeb Uczelni,
c. sporządzanie planów w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą siecią teleinformatyczną,
d. tworzenie zasobów sprzętowo-programowych dla uczelnianych serwerów, konserwacja i utrzymanie sprawności urządzeń sieciowych oraz udostępnianie ich użytkownikom,
e. współpraca z administratorami sieci lokalnych Uczelni i użytkownikami serwerów uczelnianych w zakresie analizy funkcjonowania sieci, 
f. nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem łączy miedzianych oraz urządzeń aktywnych warstwy 2 (przełączniki) obsługujących uczelnianą sieć teleinformatyczną, przeprowadzanie inwentaryzacji uczelnianej sieci teleinformatycznej,
g. obsługa węzłów komunikacyjnych sieci zlokalizowanych na terenie Uczelni,
h. nadzór nad rozbudową okablowania poziomego w nowych obiektach oraz nad kompleksowymi modernizacjami obiektów już istniejących,
i. budowanie bezpiecznych sieci bezprzewodowych,
j. administrowanie systemami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oraz obsługującymi je serwerami,
k. administrowanie siecią w Domach Studenckich,
l. przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci, ich diagnozowanie i podejmowanie starań zmierzających do usunięcia awarii,
m. udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów sprzętu sieciowego i rozbudowy uczelnianej sieci teleinformatycznej,
n. ustalanie zasad przyłączania nowych urządzeń do sieci teleinformatycznej i rozbudowy sieci lokalnych oraz przyłączania ich do sieci uczelnianej,
o. administrowanie systemem monitoringu wizyjnego oraz serwerem do obsługi systemu,
p. nadzór nad rozwojem i rozbudową uczelnianej sieci monitoringu wizyjnego,
q. konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego,
r.przyjmowanie zgłoszeń o awariach sieci monitoringu wizyjnego, ich diagnozowanie i podejmowanie starań zmierzających do usunięcia awarii, s. sporządzanie planów w zakresie rozbudowy, modernizacji i zarządzania uczelnianą siecią monitoringu wizyjnego oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji, przeprowadzanie inwentaryzacji uczelnianej sieci monitoringu wizyjnego,
t. nadzór nad usługami dotyczącymi serwisowania bram segmentowych, przesuwnych/skrzydłowych, napędów do bram oraz szlabanów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
u. administrowanie systemem bibliotecznym Aleph,
v. administrowanie Bazą Wiedzy UPWr wraz z Repozytorium Instytucjonalnym UPWr.

1.2. Sekcja Informatyczno-Techniczna:
a. udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów sprzętu komputerowego,
b. koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i kserokopiarek zamawianych przez jednostki organizacyjne Uczelni w ramach sukcesywnej dostawy w tym: odbiór sprzętu od dostawcy zamówienia, instalacja sprzętu w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenie dokumentacji zamówień,
c. przyjmowanie reklamacji sprzętu dostarczanego w ramach sukcesywnej dostawy,
d. przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących pogwarancyjnych napraw sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz kserokopiarek,
e. wstępna diagnoza sprzętu oraz podjęcie decyzji w kwestii dalszych kroków tj.przekazanie urządzenia do naprawy do firmy zewnętrznej lub przekazanie do likwidacji,
f. przygotowywanie zaświadczeń do MNiSW dotyczących zgody na skorzystanie ze stawki 0% VAT na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego,
g. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii sprzętu komputerowego i pomoc w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem komputerowym w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
h. udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów tonerów i tuszy dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
i. koordynowanie zamówień dotyczących zakupów tonerów i tuszy dla jednostek organizacyjnych Uczelni.

1. 3.  Sekcja Zarządzania Systemami Informatycznymi:
a. obsługa procesu wydruku elektronicznych legitymacji: studenckich (ELS), pracowniczych (ELP) i doktoranckich (ELD),
b. administrowanie domeną upwr.local,
c. administrowanie systemem EOD,
d. administrowanie systemem finansowo-księgowym,
e. administrowanie systemem PKI,
f. administrowanie systemem kadrowym,
g. administrowanie systemem ELS, ELP i ELD,
h. administrowanie serwerami wykorzystywanymi przez systemy obsługiwane przez pracowników sekcji,
i. administrowanie elektronicznym systemem klucza,
j. administrowanie systemem oceny nauczycieli akademickich, k. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii/problemów z funkcjonowaniem powyższych  systemów informatycznych i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
l. współpraca z przedstawicielami firm zewnętrznych zapewniających usługi serwisowe (maintenance) dla powyższych systemów,
m. obsługa kiosków internetowych,
n. koordynowanie procesów związanych z rozwojem systemów informatycznych,
o. administrowanie systemem Tableau,
p. administrowanie systemem Qlik,
q. administracja usługą G Suite,
r. wsparcie użytkowników w użytkowaniu podpisów kwalifikowanych,
s. drukowanie dyplomów.

1.4. Sekcja Systemów Dziekanatowych:
a. administrowanie systemami dziekanatowymi,
b. administrowanie systemem SRS,
c. administrowanie systemem IRK2,
d. systematyczne wdrażanie systemów dziekanatowych na Uczelni,
e. administrowanie systemami plagiat.pl i JSA,
f. szkolenie pracowników Uczelni z obsługi administrowanych systemów,
g. importowanie danych gromadzonych w systemach dziekanatowych do systemu POL-on,
h. importowanie pisemnych prac dyplomowych do systemu ORPD,
i. obsługa procesu importu wyników matur z KReM do systemu rekrutacyjnego,
j. opiniowanie możliwości technicznych systemów dziekanatowych odnośnie planowanych zmian dotyczących zasad przetwarzania i gromadzenia informacji dla  procesu dydaktycznego i ewidencji studentów, k. nadzór nad rozwojem komponentów systemów dziekanatowych,
l. przyjmowanie zgłoszeń o awariach lub nieprawidłowym działaniu administrowanych systemów,
m. współpraca z administratorami serwerów lokalnych,
n. współpraca z pracownikami innych jednostek Uczelni, a w szczególności z Działem Organizacji Studiów, Działem Spraw Studenckich oraz dziekanatami w kwestiach merytorycznego funkcjonowania systemu dziekanatowego,
o. obsługa systemu DreamApply,
p. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii/problemów z funkcjonowaniem ww. systemów i podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
q. współpraca z przedstawicielami firm zewnętrznych zapewniających usługi serwisowe (maintenance) dla ww. systemów.

1.5. Sekcja Audiowizji: 
a. wyposażenie jednostek organizacyjnych Uczelni w aparaturę audiowizualną  i dydaktyczną,
b.realizacja zakupów wyszczególnionych w planie rzeczowo-finansowym na zakup aparatury audiowizualnej (AV) dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
c. wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu audiowizualnego mieszczącego się w salach ogólnouczelnianych,
d. udzielanie informacji o posiadanej aparaturze audiowizualnej w salach ogólnouczelnianych,
e. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach, których przedmiotem są dostawy sprzętu audiowizualnego, na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,
f. nadzorowanie poprawnego działania urządzeń audiowizualnych i nagłaśniających podczas odbywających się na Uczelni zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji i zajęć dydaktycznych,
g. przygotowywanie w komputerowym studiu nagrań materiałów audiowizualnych,
h. prowadzenie archiwum filmowego nagrań z uroczystości uczelnianych,
i. nadzorowanie konserwacji i remontów systemów i aparatury audiowizualnej,
j. organizacja wideokonferencji dla pracowników i jednostek organizacyjnych Uczelni,
k. obsługa i przygotowanie do archiwizacji nagrań z posiedzeń Senatu.

 1.6. Sekcja Digitalizacji:
a. przygotowanie i przeprowadzenie procesu digitalizacji dokumentów będących  w posiadaniu UPWr oraz ich dostosowanie do wymogów prezentacji i udostępniania, w tym również w standardzie WCAG 2.0.,
b. obróbka graficzna, językowa, edytorska digitalizowanych dokumentów,
c. digitalizacja eksponatów i obiektów przestrzennych, opracowanie modeli 3D oraz ich edycja, przetwarzanie i reprodukcja,
d. opracowanie w zakresie metadanowym digitalizowanych kolekcji i obiektów oraz ich przygotowanie do udostępniania,
e. edycja i przetwarzanie istniejących danych cyfrowych, będących w posiadaniu UPWr dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki,
f. sprawozdawczość i raportowanie postępu digitalizacji,
g. koordynowanie digitalizacji zasobów dla Bazy Wiedzy i Repozytorium Instytucjonalnego UPWr,
h. obsługa procesu digitalizacji dokumentacji technicznej gromadzonej w ramach Książki Obiektu Budowlanego oraz zapewnienie odpowiedniego formatu i standardu przechowywanych danych,
i.  migracja zdigitalizowanych danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 

2.  Pozostałe zadania jednostki realizowane przez samodzielnych pracowników:
2.1. obsługa zasobów adresowych IP dla potrzeb sieci teleinformatycznej i urządzeń sieciowych,
2.2. nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z rozbudową szkieletowych sieci komputerowych UPWr oraz ich połączeniem z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i operatorami sieci WASK,
2.3. współpraca z administratorami sieci metropolitalnej WASK,
2.4.  koordynowanie zakupów oprogramowania dla potrzeb pracowników Uczelni, prowadzenie ewidencji zakupionego oprogramowania oraz wsparcie dla użytkowników,
2.5. udział w pracach związanych z obsługą przetargów dotyczących zakupów oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uczelni,
2.6. utrzymanie, rozwój oraz wsparcie użytkowników usługi Systemu Poczty Pracowniczej,
2.7. administrowanie serwerem FTP oraz serwerami DHCP,
2.8. nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sieci światłowodowej i urządzeniami warstwy 3 (routery),
2.9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu antywirusowego,
2.10. administrowanie systemem nazw domenowych,
2.11. nadzór nad polityką pozyskiwania i wykorzystania certyfikatów dla uczelni,
2.12. administrowanie i konfigurowanie urządzeń aktywnych komputerowej sieci szkieletowej,
2.13. opiniowanie projektów technicznych  budynków w zakresie sieci teletechnicznej, instalacji kontroli dostępu i monitoringu,
2.14. zarządzanie systemem telefonii przewodowej i radiolinii,
2.15. nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z rozbudową szkieletowej sieci telefonicznej, budową nowych przyłączy telefonicznych oraz zarządzanie głównymi centralami telefonicznymi.

3. UCI kieruje dyrektor powoływany przez Rektora. Dyrektor w ramach swoich zadań realizuje politykę informatyzacji określoną przez Rektora, poprzez podejmowanie decyzji, również finansowych związanych z informatyzacją uczelni.

4. Dyrektor UCI jest bezpośrednim przełożonym pracowników i odpowiada za prawidłową realizację zadań podległej mu jednostki.

5. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu są wprowadzone w życie Zarządzeniem Rektora.

Zasady i obowiązki dotyczące korzystania z sieci i systemów teleinformatycznych 

  1. Konto użytkownika zwane dalej kontem – jest to konto dla użytkownika systemu informatycznego np. EOD, pocztowego, na serwerze www, w systemie dziekanatowym, w systemie Teta i innych.
    W systemach informatycznych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi.
  2.  Uczelniane Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UCI) nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw w funkcjonowaniu serwerów, które spowodowane zostały przez przyczyny losowe i niezależne od działań UCI oraz za sposób wykorzystania kont i prywatnych stron WWW przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i treści publikowane na stronach WWW. UCI ma prawo odmowy zamieszczenia strony WWW na swoich serwerach z powodu wykorzystywania strony uczelni do celów prywatnych, w tym doprowadzenia działalności gospodarczej, do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz z zasadami etykiety użytkowników Internetu, do nieprzestrzegania praw autorskich, naruszania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz w innych, wyjątkowych przypadkach wynikających z obowiązującego w Polsce prawa. Szczegółowe powody odmowy UCI ma obowiązek przekazać zainteresowanym w formie pisemnej.
  3.  Wytyczne dla użytkownika uczelnianej sieci teleinformatycznej:

3.1.  użytkownik może wykorzystywać sieć uczelnianą i jej zasoby jedynie w celach związanych z nauką lub pracą wykonywaną na rzecz Uczelni.Wykorzystywanie sieci i zasobów sieciowych uczelni do celów prywatnych, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej jest zabronione,
3.2. udostępnianie sieci komputerowej oraz jej zasobów osobom lub instytucjom trzecim jest zabronione. Wyjątkiem są:
3.2.1. szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne i oświatowe,
3.2.2. jednostki administracji rządowej i samorządowej,
3.2.3. instytucje kulturalne, biblioteki,
3.2.4. publiczne jednostki służby zdrowia,
3.2.5. instytucje wyższej użyteczności publicznej i instytucje pożytku publicznego,
3.2.6. inne instytucje, których działalność jest finansowana z budżetu Państwa,
3.3.  niedozwolone jest wykorzystanie sieci oraz zasobów sieciowych Uczelni do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz z zasadami etykiety użytkowników Internetu,
3.4.  w przypadkach spornych administrator ma prawo zablokować do wyjaśnienia dostęp do sieci lub określonej usługi sieciowej bez uprzedzenia użytkownika,
3.5.  użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim w rozumieniu innych osób prawnych oraz osób fizycznych (dotyczy to zarówno dostępu do konta jak i jego zawartości), 
3.6.  użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prywatności innych kont w systemie i nie ingerowania w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione,
3.7.  użytkownik zobowiązany jest do należytej troski o poziom bezpieczeństwa swojego konta przez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów,
3.8.  użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za: rozsyłanie wirusów, spamu oraz ataki hakerskie, blokowanie sieci itp. spowodowane działaniem własnym, osób trzecich korzystających z jego komputera bądź będące skutkami wirusów, złośliwego oprogramowania lub włamań na komputerze użytkownika,
3.9.  użytkownik ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń administratora, związanych z właściwym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej,
3.10.  użytkownik w pełni odpowiada za treści zawarte na swoich stronach WWW – w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich,
3.11.  konto użytkownika wraz z zawartością może zostać skasowane w następujących przypadkach:
3.11.1. użytkownik w istotny sposób narusza zasady etykiety sieciowej,
3.11.2.  w przypadku, gdy minie termin ważności nadanych mu uprawnień,
3.11.3.  w innych, wyjątkowych przypadkach, wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.
3.12.   strona WWW może zostać usunięta w przypadku: 
3.12.1.  rażącego naruszenia etykiety przez użytkownika,
3.12.2.  naruszania zasad określonych w niniejszym regulaminie,
3.12.3.  w innych, wyjątkowych przypadkach wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.
3.13.  użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji sieci teleinformatycznej UPWr pod rygorem zablokowania dostępu do sieci,
3.13.1. użytkownik nie ma prawa podłączać do sieci teleinformatycznej własnych urządzeń aktywnych bez konsultacji i zgody UCI. Po uzyskaniu zgody, dozwolone jest używanie urządzeń typu przełącznik (switch) lub punkt dostępowy (access point), natomiast zabronione jest używanie urządzeń typu router (zgoda tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach),
3.14.  w przypadku, gdy użytkownik ma zamiar podłączyć sprzęt komputerowy do sieci teleinformatycznej, powinien to zgłosić do UCI na odpowiednim formularzu i zastosować się do wydanej przez UCI opinii,
3.15.  konto użytkownika, który nie przestrzega wymienionych obowiązków i zasad zostanie zablokowane do wyjaśnienia, a w przypadku  powtarzających się problemów – skasowane bez możliwości ponownego założenia.

 

Tutaj znajdują się wszystkie informacje o planowanych pracach.
Tutaj znajdują się informacje o zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Tutaj znajdują się wszystkie dostępne wnioski.
Tutaj znajdują się informacje o awariach dotyczących infrastruktury IT.
Nauka ...
w przygotowaniu …
Na wesoło ...
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.

Back to top